+177 RSS-лента RSS-лента

Блог Ирины.

Автор блога: Ирина
Все рубрики
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ ПРЕПРОСТЫЙ.


Тропарь преподобному Павлу Препростому , глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Па́вле, дух твой.

Молитва преподобному Павлу Препростому:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Па́вле! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х, моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ АННА КАШИНСКАЯ.


Тропарь, глас 3:

Днесь восхваля́ем тя, пpеподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не и́нокине А́нно: я́ко бо лоза́ плодови́та посpеде́ те́pния, пpоцвела́ еси́ во гpа́де Ка́шине твои́ми добpоде́тельми, и всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м, те́мже Хpисту́ Бо́гу угоди́ла еси́, и ны́не, pа́дующися и веселя́щися, пpебыва́еши с ли́ки пpеподо́бных жен, наслажда́ющися pа́йския кpасоты́ и весе́лия. Мо́лим у́бо тя: моли́ о нас Человеколю́бца Хpиста́, Бо́га на́шего даpова́ти нам миp и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4:

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная, и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву, тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́. Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися, по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная А́нно, и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м. И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́, моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́, яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де Ка́шине, преподо́бная ма́ти А́нно, во всех благочести́вых и ве́рных жена́х а́ки крин процве́ла еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м, во и́нокинях же соверше́нными твои́ми труды́ и по́двиги, и возшла́ еси́ к Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися, я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние, и ны́не честны́я твоя́ мо́щи, а́ки би́серие драго́е, яви́шася, на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою. Тем и вопие́м ти: ра́дуйся, всекра́сная душе́ю, и моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии душ на́ших.

Молитва:

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима есть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Ублажа́ем тя, преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не А́нно, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́внице иноки́ням и собесе́днице А́нгелом.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПЁТР, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ.


Тропарь, глас 2:

Бо́жиим смотре́нием к святи́тельскому служе́нию святы́м Патриа́рхом Ти́хоном призва́нный, ста́ду Христо́ву яви́лся еси́ стра́ж неусы́пный и защи́тник небоя́зненный, священному́чениче Пе́тре. Жесто́кая заточе́ния и да́льная изгна́ния, страда́ния и сме́рть от богобо́рцев претерпе́л еси́. Вене́ц му́ченический прия́в, на Небеси́ ны́не ра́дуешися. Моли́ ми́лостиваго Бо́га, да сохрани́т Це́рковь на́шу от нестрое́ний, единомы́слие и мир лю́дем Свои́м да́рует и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Дух ми́рен и кро́ток стяжа́в, тве́рдое упова́ние на милосе́рдие Бо́жие име́я, блюсти́тель ве́рный Це́ркве Росси́йския и испове́дник Христо́в яви́лся еси́, священному́чениче Пе́тре, при́сный о нас пред Бо́гом предста́телю и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Молитва:

О, святы́й священному́чениче Пе́тре, святи́телю сла́вный земли́ Ру́сския, архиере́йство, я́ко крест в годи́ну лю́тых испыта́ний, прие́мый, ча́шу го́рькую страда́ний испи́вый, и престо́л патриа́рший до́бре соблюды́й, ве́рою вся претерпе́вый и смире́нием благода́ть ве́лию стяжа́вый! Ку́ю похвалу́ воздади́м ти? И как, во гресе́х и не́мощех су́ще, дерзне́м призыва́ти тя? Оба́че ве́мы, я́ко со все́ми святы́ми земли́ на́шея, наипа́че же со святы́м Патриа́рхом Ти́хоном, не престая́, мо́лишися у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы о Це́ркви Ру́сской, да сохрани́т ю́ Госпо́дь от вся́каго зла и искуше́ния, да пра́во пра́вят сло́во и́стины архипа́стыри и па́стыри ея́, да не изсяка́ет ве́ра в сердца́х людски́х, да в сове́те мно́зе разреша́ется вся́кое нестрое́ние и вся любо́вию всем да быва́ет! О, пресла́вный страда́льче! Ты, я́ко оте́ц чадолюби́вый, ве́си вся потре́бная нам, сего́ ра́ди еди́наго взыску́ем: тебе́ подража́тели бы́ти, я́коже и ты Христу́, да крест свой прии́мше, я́ко бре́мя благо́е и ле́гкое, путе́м у́зким ше́ствуем и та́ко оби́телей Небе́сных дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.
СВЯТОЙ ПРОРОК ИОНА.


Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Ио́ны па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Проро́к ди́вен показа́ся, Бо́жие повеле́ние прие́м, во о́браз тридне́внаго Воскресе́ния в ки́те тридне́вен быв, неврежде́н от зве́ря изы́де и яви́ся све́тел пропове́дник Ниневи́и, вели́кому гра́ду. Сего́ ра́ди тя ра́достно, Ио́но, почита́ем, я́ко человеколю́бия Бо́жия провозве́стника.
СВЯТОЙ ВОИН ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА.


Тропарь мучеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Стра́сти Христо́вы я́ве подража́в и Сего́ испи́в усе́рдно ча́шу, о́бщник, Евста́фие, и сла́вы снасле́дник был еси́, от Сама́го всех Бо́га прие́мля с высоты́ боже́ственное оставле́ние.


Величание:

Велича́ем тя, великому́чениче Христо́в Евста́фие, и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Молитва:

О, пресла́вный, святы́й и многострада́льный великому́чениче Христо́в Евста́фие! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных, святу́ю па́мять твою́ пра́зднующих. Испроси́ на́м у Го́спода многомо́щными моли́твами твои́ми благода́ть, я́же ко спасе́нию, и все́х грехо́в, соде́янных на́ми, проще́ние, земли́ благопло́дие, ми́ру ми́рное устрое́ние и от лю́тых диа́вольских ко́зней свобожде́ние, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего и немяте́жное чрез возду́шныя мыта́рства к небеси́ прехожде́ние, ты́ бо прия́л еси́ благода́ть сию́ от Го́спода, е́же моли́тися за ны́, и а́ще восхо́щеши по́мощи на́м, почита́ющим свяще́нную па́мять твою́, вся́ мо́жеши сотвори́ти. Не пре́зри у́бо на́с, недосто́йных, страстоте́рпче святы́й, и испроси́ от Го́спода вся́ блага́я и поле́зная душа́м на́шим, я́ко да и мы́ сподо́бимся сла́вити и воспева́ти всесвято́е и великоле́пое и́мя Его́ во преми́рном Ца́рствии Небе́снем, иде́же е́сть все́х святы́х жили́ще, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СТАРОРУССКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.


Тропарь:

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений: не отврати Твоя рабы тщы, Тя бо и едину надежду имамы.
ВЕЛИКОМУЧЕНИК НИКИТА / СВЯТОЙ ДНЯ
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ЕВФРОСИН ПОВАР.


Тропарь, глас 5:

Смирением сердца, отче Евфросине, в поварне приносяй служение твое, исполнися воистину Святаго Духа, сего ради священником преподобным яви нам твою славу Бог, еяже и нас, богоносе, причастники покажи молитвами твоими.
ПРЕПОДОБНЫЕ АЛЕКСАНДР ПЕРЕСВЕТ И АНДРЕЙ ОСЛЯБЯ.
БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА. Поёт иеродиакон Герман (Рябцев).